Arxiu d'etiquetes: biblioteques

Imatges que enganyen…| Imagénes que engañan…

Cercant un llibre al cataleg de biblioteques, vaig trobar aquesta entrada…ja se sap que d’errors en té tothom i la veritat és que no se’ls hi ha de tenir en compte, però vaig  riure una estona :)

Buscando un libro en el catálogo de las Bibliotecas, me encontre esta entrada…ya se sabe que todo el mundo tiene errores y la verdad es que este error no se debe tener en cuenta pero me lo pase bien un buen rato :)

Biblioteques, les TIC i l’Educació Social|Bibliotecas, las TIC y la Educación Social

Si és cert que des de fa uns anys hem vist el creixement de la Xarxa de Biblioteques com un èxit rotund, si que també és veritat que el seu paper haurà canviat. Com veiem les biblioteques actualment? Continuen sent únicament espais de consulta i de consum d’informació?

Si es cierto que desde hace unos años hemos visto el crecimiento de la Red de Bibliotecas  catalanas como un éxito rotundo, si que también es verdad que su papel habrá cambiado. Cómo vemos las bibliotecas actualmente? Continuan siendo únicamente espacios de consulta y de consumo d’información?

Són preguntes que jo almenys m’he fet alguna vegada. I les biblioteques han canviat molt, a banda de les pròpies activitats de la biblioteca, com són els clubs de lectura, les activitats per infants, els cicles de conferències i també podem trobar els seus propis Espais Multimèdia integrades a la Xarxa Punt TIC.

Son preguntas que yo al menos me he hecho alguna vez. Y las bibliotecas han cambiado mucho, además de las propias actividades de la biblioteca, como son los clubes de lectura, las actividades por niños, los ciclos de conferencias y también podemos encontrar sus propios Espacios Multimedia integradas en la Xarxa Punt TIC.

Però la implantació als diferents territoris també hi ha diferents col·lectius de població fet que causa que hi puguin haver-hi conflictes i per tant en aquest espai hi hagi haver-hi més professionals de diferents àmbits. En aquest article que porta el títol de:

Pero la implantación en los diferentes territorios también hay diferentes colectivos de población hecho que causa que puedan haber conflictos y por lo tanto en este espacio haya haber más profesionales de diferentes ámbitos. En este artículo [catalán] que trae el título de:

Tenen els educadors socials un lloc a les biblioteques?: el cas de la Biblioteca Bon Pastor de Barcelona

Tienen los educadores sociales un lugar a las bibliotecas?: el caso de la Biblioteca Bon Pastor de Barcelona

tot i ser un pèl antic demostra com els i les educadors socials assumeixen un paper nou i com també les TIC poden tenir un paper important. De manera que encara que no tots els territoris són iguals i tampoc cal pensar que els educadors hagin d’aparèixer en una escena que existeix un conflicte (els i les educadors saben fer moltes coses i en moltes situacions) demostra que les biblioteques tenen un paper actiu i poden ser agents dinamitzadors d’un territori, o no…

a pesar de ser un poco antiguo demuestra como los y las educadores sociales asumen un papel nuevo y como también las TIC pueden tener un papel importante. De forma que aunque no todos los territorios son iguales y tampoco hay que pensar que los educadores tienen que aparecer en una escena que existe un conflicto (los y las educadores saben hacer muchas cosas y en muchas situaciones) demuestra que las bibliotecas tienen un papel activo y pueden ser agentes dinamizadores d’un territorio, o no…

Ja fa un temps que em vaig trobar aquest article, però fins avui no n’he pogut parlar

Ya hace un tiempo que me encontré este artículo, pero hasta hoy no habia podido comentarlo