Una falsa Gestió Cívica: Un procés sense participació

En aquests moments s’està duent a terme un procés de canvi de gestió del Centre Cívic de Les Corts. La idea del Districte és canviar la gestió actual per una gestió cívica, aprofitant aquest procés per unificar diferents serveis que co-existeixen dins el mateix equipament (Centre Cívic Les Corts). Al primer article vam explicar aquesta unificació de serveis i ara volem aprofundir en el procés participatiu que ha dut a terme l’ajuntament de Districte.

Un procés sense participació

Recentment s’ha publicat un informe de govern de l’Ajuntament de Barcelona, redactat pel Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, que estableix les bases sobre com hauria de ser una gestió cívica. El document és prou curós indicant com s’ha de fer el procés i inclou aspectes molt interessants des del punt de vista del foment de la participació. Alguns dels punts forts són la consulta al teixit associatiu implicat abans de prendre la determinació del canvi de gestió, la elaboració d’un informe tècnic que descrigui els elements que comporten la gestió i la inclusió de les entitats del territori en la seva redacció. Mirem detingudament alguns dels punts que cita l’informe.

1.-“Apostar per un model de ciutat basat en cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents socials

2.- La determinació per part de l’Ajuntament de les activitats, equipaments i serveis susceptibles de gestió cívica es realitzarà prèvia consulta al teixit associatiu implicat.

3.-En la seva elaboració podrà comptar amb la participació del teixit associatiu corresponent.

4.- La gestió cívica requerirà la prèvia elaboració d’un informe tècnic que acrediti justificadament la idoneïtat d’un concret servei o equipament municipal per a ser gestionat a través d’aquesta forma de participació ciutadana, que descrigui les característiques essencials del projecte de gestió cívica i que proposi motivadament la manera de designar l’entitat que s’encarregarà de dur-lo a terme, és a dir, si es formalitzarà directament un conveni de col·laboració o si aquest serà fruit d’un procés de concurrència, en funció de si hi ha una o més entitats representatives del sector o territori, amb capacitat d’entomar la gestió . En aquest informe s’haurà d’incloure un estudi econòmic-financer on es contemplin les despeses i ingressos que comportarà la gestió cívica, i en especial, la quantia de la subvenció i el crèdit pressupostari al que s’imputarà. El projecte podrà ser elaborat per l’Ajuntament o pel teixit associatiu.

Sembla ser, però, que el Districte de les Corts no ha entès gaire bé el seu funcionament, ja que incompleix reiteradament tots els punts que impliquen una mínima participació de les entitats del barri i pren la determinació a partir d’una mesura de govern i sense cap consulta. Fent-la pública en un Ple de districte i explicitant que és voluntat del mateix regidor Antoni Vives (Regidor de les Corts i de l’Àrea d’hàbitat urbà).

A partir d’aquell moment i sense cap redacció de projecte previ, o en tot cas, redactant-lo d’amagant a les entitats del barri, el plec comença a redactar-se en secret, malgrat les consultes i preocupacions de les entitats. No es torna a donar informació fins a l’Octubre de 2013, només un mes abans de la que en teoria havia de ser la data de presentació del plec i l’obertura del concurs. Les reunions, aleshores, són merament informatives i les demandes no hi són incloses.

En aquest procés es fa explícit com entén la participació l’Ajuntament de Districte. En reunions amb les entitats, la gerència ha definit la participació com la tramesa d’informació. Això és part d’un problema més ampli, en el que s’ha generat un marc gens facilitador de cara a les entitats juvenils i en el que, no tant sols no es compleixen unes premises bàsiques de participació, sinó que no s’arriba ni a crear un marc consultiu real, i en cap cas mínimament vinculant.

D’altra banda, l’obertura d’un concurs és una dinàmica que trenca amb el que hauria de ser, en general, el funcionament de les entitats, que hauria de buscar la inclusió i la cooperació més que la competició.

Properament, publicarem un nou article parlant del concepte de gestió cívica que té el Districte de Les Corts.


Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>